ALGEMENE VOORWAARDEN van GLEN DIMPLEX BENELUX B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord Nederland onder nr. 16084292

Art. 1 Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder “Glen Dimplex” verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Glen Dimplex Benelux B.V., gevestigd te (8448 CC) Heerenveen aan bet adres Saturnus 8.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen, leveringen en overigens alle overeenkomsten tussen Glen Dimplex en partij waarmee zij contracteert, hierna te noemen: “de wederpartij”, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.3 Toepasselijkheid van eventueel door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 In het geval dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of anderszins niet bindend zou zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

Art. 2 Aanbiedingen en offertes; totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Glen Dimplex zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand wanneer Glen Dimplex een mondeling of schriftelijk geplaatste order schriftelijk bevestigt. Een overeenkomst komt voorts tot stand wanneer Glen Dimplex aan een order uitvoering geeft.

2.3 Glen Dimplex is gerechtigd bij of na het aangaan van een overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij voldoende zekerheid te eisen dat door de wederpartij aan haar (betalings-)verplichtingen voldaan zal worden c.q. is voldaan.

2.4 Glen Dimplex is bevoegd om voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. De kosten daarvan worden aan de wederpartij doorberekend.

Art. 3 Prijzen

3.1 Door Glen Dimplex verstrekte prijslijsten zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.

3.2 Glen Dimplex behoudt zich het recht voor aan de wederpartij een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, indien na bet sluiten van de overeenkomst een verhoging optreedt in één of meer prijsbepalende factoren, waaronder arbeidsloon, premies, materiaal en koerswijzigingen.

Art. 4 Levering

4.1 Glen Dimplex draagt zorg voor het vervoer van de producten die uit hoofde van de overeenkomst met de wederpartij aan de wederpartij worden geleverd, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. De wederpartij is verplicht om Glen Dimplex in staat te stellen op de afgesproken dag van levering de producten bij de wederpartij af te leveren.

4.2 Glen Dimplex is gerechtigd om een order in gedeelten uit te leveren en de afgeleverde producten separaat te factureren.

4.3 Alle door Glen Dimplex opgegeven leveringstermijnen worden hij wijze van benadering verstrekt en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van leveringstermijnen geeft de wederpartij niet het recht tot ontbinding en/of vernietiging van de overeenkomst en/of tot schadevergoeding.

4.4 Eventuele bezwaren omtrent het afgeleverde dienen door de wederpartij binnen acht dagen na levering van de producten schriftelijk aan Glen Dimplex ter kennis te worden gebracht, zulks op straffe van verval van het recht om naderhand nog te stellen dat het geleverde niet in overeenstemming met de overeenkomst zou zijn geweest.

Art. 5 Betaling

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door de wederpartij te hebben plaatsgevonden binnen 30 dagen na de factuurdatum.

5.2 Ter zake van de door Glen Dimplex verzonden facturen kan de wederpartij geen beroep doen op opschorting of verrekening.

5.3 Bij niet-betaling binnen de in lid 1 bedoelde termijn, verkeert de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is wettelijke rente verschuldigd. Glen Dimplex zal alsdan voorts gerechtigd zijn om onmiddellijke voldoening van alle nog niet betaalde facturen te eisen en verdere levering onmiddellijk op te schorten. Alle buitengerechtelijke kosten die Glen Dimplex maakt wegens het niet-nakomen van enige verplichting uit hoofde van een overeenkomst door de wederpartij, komen ten laste van de wederpartij.

5.4 De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens voor vorderingen uit de overeenkomst die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening op een andere vordering ziet.

5.5 In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, zullen de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.

Art. 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1
 Alle door Glen Dimplex geleverde producten blijven eigendom van Glen Dimplex totdat de wederpartij alle vorderingen betreffende de tegenprestaties van door Glen Dimplex aan de wederpartij krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren producten of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten volledig heeft voldaan.

6.2 De wederpartij is niet gerechtigd voordat de eigendom van de producten van Glen Dimplex op haar is overgegaan, de producten aan derden, al dan niet tot zekerheid, in eigendom over te dragen.

6.3 De wederpartij is gehouden aan Glen Dimplex of haar gemachtigde toegang te verstrekken tot de ruimte of plaats waar de geleverde producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust, zich bevinden, teneinde het Glen Dimplex of haar gemachtigde mogelijk te maken om deze te kunnen identificeren of producten kan (laten) stellen. De wederpartij dient hiertoe volledige medewerking te verlenen en verbeurt bij gebreke daarvan een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van het door de wederpartij verschuldigde, voor iedere dag dat zij jegens Glen Dimplex in gebreke blijft haar medewerking te verlenen.

6.4 De wederpartij verplicht zich om in bet geval derden rechten willen vestigen dan wel doen gelden op producten waarop een eigendomsvoorbehoud van Glen Dimplex rust, Glen Dimplex hiervan terstond op de hoogte te stellen en de betreffende derde te informeren omtrent bet eigendomsvoorbehoud van Glen Dimplex.

6.5
 De wederpartij is gehouden om voor haar rekening de producten, zolang deze nog niet haar eigendom zijn, te verzekeren tegen de tenminste de risico’s van brand en diefstal tegen de gebruikelijke condities.

Art. 7 Overmacht

7.1 De wederpartij kan van Glen Dimplex geen nakoming vorderen van verplichtingen van Glen Dimplex uit de overeenkomst indien bet niet of niet-tijdig nakomen door Glen Dimplex direct of indirect op enigerlei wijze is veroorzaakt door of voortvloeit uit overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan de schuld van Glen Dimplex te wijten zijn, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Glen Dimplex komen. Onder overmacht worden — niet limitatief — de volgende gebeurtenissen en/of situaties begrepen: besluiten en maatregelen van enige overheid, het uitblijven van vereiste vergunningen of andere formaliteiten van overheden van welke aard ook, arbeidsconflicten, gebrek aan personeel, tekort aan grondstoffen of onderdelen, gebrek aan of vertragingen in vervoer, diefstal, bezitsverlies of vernietiging c.q. beschadiging van bedrijfsmiddelen of —gegevens en het niet goed of niet tijdig presteren van leveranciers en andere contractanten van Glen Dimplex. Voorts wordt tot overmacht gerekend omstandigheden die bet voldoen aan de leveringsverplichting voor Glen Dimplex bemoeilijken. Hieronder wordt tevens verstaan het niet voldoen aan door Glen Dimplex gestelde kwaliteitseisen van door derden te leveren producten.

7.3 Glen Dimplex heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Glen Dimplex baar verplichtingen had moeten nakomen.

7.4 In het geval zij ten gevolge van overmacht verhinderd is de overeenkomst met de wederpartij na te komen, is Glen Dimplex gerechtigd om de overeenkomst buiten rechte, eenzijdig middels een aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de wederpartij aanspraak op enige schadevergoeding kan maken. In het geval de verhindering tot nakoming aan de zijde van Glen Dimplex ten gevolge van overmacht langer dan twee maanden voortduurt, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst buiten rechte per aangetekend schrijven te ontbinden, in welk geval de wederpartij evenmin aanspraak op enige schadevergoeding kan maken,

Art. 8 Aansprakelijkheid

8.1 Glen Dimplex is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door gedragingen van haarzelf en/of door haar ingeschakelde personen, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Glen Dimplex.

8.2 Glen Dimplex is niet aansprakelijk voor onoordeelkundig gebruik en/of foutieve installatie door derden van door Glen Dimplex geleverde producten, noch voor schade die een gevolg is van een gebruik van de producten voor een ander doel dan waarvoor deze naar objectieve maatstaven en/of de instructies zoals die zijn geleverd bij de producten geschikt is.

8.3 Glen Dimplex is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder ondermeer begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.4 De aansprakelijkheid van Glen Dimplex is te allen tijde beperkt tot bet bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Glen Dimplex wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. In het geval de verzekeraar om enigerlei reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Glen Dimplex beperkt tot de netto factuurwaarde van bet geleverde.

Art. 9 Garantie

9.1 Glen Dimplex garandeert dat alle geleverde producten van goede kwaliteit zijn, vrij zijn van wezenlijke onvolkomenheden in de gebruikte materialen, compleet en geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en voldoen aan de wettelijke voorschriften en de overheidsbepalingen van het land van bestemming gedurende de in lid 2 bedoelde periode, zulks onder de voorwaarden dat:

A. Alle ter zake van de installatie, het gebruik en het onderhoud door Glen Dimplex verstrekte aanwijzingen strikt in acht genomen zijn;

B. De producten enkel zijn gebruikt voor bet doel waarvoor zij zijn bestemd;

C. Reparaties aan en/of wijzigingen in de producten enkel door Glen Dimplex of na overleg met Glen Dimplex door een door Glen Dimplex goedgekeurde derde partij uitgevoerd zijn;

D. De toestand van bet product niet is gewijzigd;

E. Het product eigendom is van de eerste eindgebruiker (de garantie vervalt na doorverkoop van het product door de eerste eindgebruiker aan een ander);

F. Al hetgeen Glen Dimplex uit hoofde van de betreffende overeenkomst van de wederpartij te vorderen beeft, volledig betaald is;

G. Het product voor thuisgebruik en derhalve niet professioneel ingezet wordt, tenzij anders overeengekomen.

9.2 De in lid 1 genoemde garantie geldt voor alle door Glen Dimplex geleverde producten gedurende een periode van 24 maanden met ingang van de datum waarop de eerste eindgebruiker het product van de wederpartij gekocht heeft, maar maximaal gedurende een periode van 36 maanden met ingang van de productiedatum. Laatstgenoemde maximumtermijn geldt niet voor producten van de merken Carmen en EWT.

9.3 Glen Dimplex heeft uit hoofde van de vorengenoemde garantie de verplichting om alle gebreken of onvolkomenheden die zich tijdens de garantieperiode voordoen kosteloos te herstellen, met uitzondering van gebreken of onvolkomenheden die het gevolg zijn van normale slijtage of beschadiging van het product.


Art. 10 Opschorting en ontbinding

10.1 Glen Dimplex is gerechtig om zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de nakoming van de verplichting uit hoofde van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst met de wederpartij eenzijdig door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden, zonder de wederpartij aanspraak op enige schadevergoeding kan maken indien;

A. Voor het tijdstip van levering blijkt dat de wederpartij niet kredietwaardig is;
B. Het faillissement of surséance van betaling van de wederpartij wordt uitgesproken, de wederpartij vrijwillig of gedwongen in liquidatie treedt of in een vergelijkbare situatie komt te verkeren, waaronder de situatie dat zij zeggenschap verliest over een substantieel deel van het vermogen of dat zij haar onderneming staakt;
C. De wederpartij onder bewind of curatele wordt gesteld;
D. Sprake is van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van enige verplichting in het kader van de overeenkomst aan de zijde van de wederpartij en deze redelijke termijn om alsnog aan die verplichting te voldoening ongebruikt laat.

Art. 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Alle rechtshoudingen tussen Glen Dimplex en de wederpartij worden uitsluitend beheert door Nederlands recht.

11.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige andere of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

11.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van of in verband met uitvoering van enige overeenkomst tussen Glen Dimplex en de wederpartij zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland.

Neem contact met ons op

Wij zijn op dit moment niet online. Vul uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Typ uw zoekwoord en klik op Enter om te zoeken